ويران؟ ايران

 شِيتان ءِ نُمايَنده ءُ دوٗزُھه نَراز

Representative of Satan, Hell Hound

پَه کوٗش نَه بيت دارَگ آزاتى ءِ مئے گْوانک
ما پَه شَرَپ ءُ وَگْر ءِ وَتزِندى ءَ بَستَگ لانک
نَسلانى اُميت ءَ ما بٗنياتے کُتَگ پَلجَت
ما بٗرّتَگ ءٗ اِشتَگ راستى ءِ رِه پَديانک
م. ى. دُؔرّا بَلوٗچ

سيستان ءِ بَلوٗچستان

بُرزى بَلوٗچِستان

ھوٗرموٗز بَلوٗچِستان

کِرمان بَلوٗچِستان

بَلوٗچِستان پَه دُزَگ ءُ بَھر کَنَگ گار نه بيت

پَرَنگى زُبان ءَ

Ones native land can not be stolen by drawing borders and branching off new provinces! Here we see a clear example of “Satanic” forces at work, in the name of “Satan” they have gone over and beyond in their little minds they have strategized  some how scoop our land, little by little but it in reality these are parts of Baluchistan which have always been known as such and will always be part of Baluchistan. 

In reality these Ayatollah’s are representatives of Satan! the name of their Satan is “Allah”, not sure why they call it “Allah” or “God”, do not be mistaken they use “Allah” as a word, to them it means Satan. For the rest of humans “GOD” is god and Allah is God or Allah not Satan… and “God” does not ask one to preach murder, death and kill, but the “Ayatollahs ‘Allah” which means ‘Satan’ is different from rest of humanities and it preaches evil – hanging people to death, killing, murder, disappearing people and then killing them or put them in dungeons for eternity and practicing torture and all kinds of human rights violations on them.

JOIN: https://baluch.us/ -an external website reporting Baluchistan’s atrocities and Iran’s cruel rule against the people of Baluchistan.

 


Baluch.Us is an independent website, has no relationship with Baluchistan.Net – we find it a  very useful website which brings forward the destruction of Iran in Baluchistan and shows the world what these Satanic Mullah’s are doing.

ھال